Pro spotřebitele

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

AUTOBOND GROUP a.s.

Kolbenova 859/15
190 00  Praha 9 – Vysočany

: 27567575
DIČ: CZ27567575

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10855

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů společností AUTOBOND GROUP a.s., se sídlem, Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 27567575. Informační oznámení o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Nissan – Informační povinnost a získání souhlasu při shromažďování osobních údajů. Kompletní dokument naleznete zde.

SOUBORY COOKIE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací o zásadách jejich používání v rámci stránek www.autobond.cz naleznete zde.

EET

Ve všech společnostech skupiny AUTOBOND GROUP vedeme evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Tyto Obchodní podmínky prodeje upravují smluvní vztahy mezi společností  AUTOBOND GROUP a.s., sídlem Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČ: 27567575 (dále jen „prodávající“) jako prodávajícím a třetími osobami (dále jen „kupující“) jako kupujícími a tvoří na základě konsensu obou smluvních stran součást kupních smluv, uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Ujednání obsažená v kupní smlouvě, která se odchylují od těchto Obchodních podmínek prodeje, mají přednost, ostatní ujednání podle těchto Obchodních podmínek prodeje zůstávají v platnosti. Tyto Obchodní podmínky prodeje vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2016.

I. Povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen kupujícímu předat předmět koupě určený v kupní smlouvě, dále mu předat doklady, které se k předmětu koupě vztahují a které jsou nutné k jeho užívání a provozování, a to současně při předání předmětu koupě.
 2. Prodávající je povinen na kupujícího převést vlastnické právo k předmětu koupě po úplném zaplacení kupní ceny kupujícím.
 3. Předání předmětu koupě se uskutečňuje v provozovně prodávajícího a to ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě.

II. Povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě.
 2. Kupující je povinen předmět koupě od prodávajícího převzít a prohlédnout nebo zařídit, aby byl prohlédnut třetí osobou.

III. Vady předmětu koupě

 1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez vad. Za vady předmětu koupě se považuje i dodání jiného předmětu koupě, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě a vady v dokladech nutných k užívání předmětu koupě.
 2. Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže se vady týkají vlastností předmětu koupě, které předmět koupě měl mít podle kupní smlouvy.
 3. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost předmětu koupě tím nejsou dotčeny.
 4. Jestliže kupující poruší svou povinnost podle článku II. odstavce 2. těchto Obchodních podmínek prodeje a předmět koupě při převzetí neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut třetí osobou, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět koupě již při dodání předmětu koupě.

IV. Záruka za jakost

 1. Prodávající tímto přejímá záruku za jakost prodávaného předmětu koupě. Rozsah záruky, nároky kupujícího z vad, na něž se vztahuje záruka a podmínky zachování těchto nároků jsou stanoveny v dokumentu „Záruční podmínky a údržba vozidla“, který tvoří součást kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se seznámil s obsahem tohoto dokumentu před podpisem kupní smlouvy.
 2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
 3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, zejména tehdy, jestliže vada byla způsobena užíváním předmětu koupě v rozporu s pokyny prodávajícího.

V. Nároky z vad předmětu koupě

 1. Při dodání předmětu koupě s vadami může kupující požadovat:
  a) odstranění vad opravou předmětu koupě nebo výměnou vadného dílu,
  b) dodání náhradního předmětu koupě, nelze-li vadu odstranit postupem podle písmene a),
  c) odstranění právních vad.
 2. Jestliže se ukáže, že jsou vady neopravitelné nebo neodstraní-li prodávající vady v přiměřené dodatečné lhůtě, může kupující požadovat dodání náhradního předmětu koupě.
 3. Při dodání náhradního předmětu koupě je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na náklady prodávajícího kupující vrátil vyměňovaný vadný předmět koupě.
 4. Nároky z vad předmětu koupě se nedotýkají nároku na náhradu škody.
 5. Nároky z vad, na něž se vztahuje záruka, jsou dále stanoveny v dokumentu „Záruční podmínky a údržba vozidla“.
 6. Jiné nároky z vad předmětu koupě může uplatnit kupující jen tehdy, stanoví-li tak kogentní ustanovení právního předpisu.
 7. Jiné nároky z vad předmětu koupě, stanovené dispozitivním ustanovením právního předpisu, jsou dohodou smluvních stran vyloučeny.

VI. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

 1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím předmětu koupě po úplném zaplacení kupní ceny.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě i v případě, kdy prodávající není vlastníkem předmětu koupě, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl, že prodávající není vlastníkem předmětu koupě a že není ani oprávněn s předmětem koupě nakládat za účelem jeho prodeje.
 3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě od prodávajícího, nebo okamžikem, kdy prodávající umožnil kupujícímu převzetí předmětu koupě a kupující předmět koupě ve sjednané lhůtě nepřevzal.

VII. Uchování předmětu koupě

 1. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě, a prodávající má předmět koupě u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí prodávající učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování předmětu koupě. Prodávající je oprávněn předmět koupě zadržovat, dokud mu kupující nenahradí náklady, jež prodávajícímu tímto porušením právní povinnosti ze strany kupujícího vznikly, zejména účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě.
 2. Povinnost k uchování předmětu koupě lze splnit i uložením předmětu koupě ve skladě třetí osoby na účet strany, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě. Strana, která tímto způsobem splnila svou povinnost k uchování předmětu koupě, může od druhé strany požadovat náhradu nákladů, jež jí při tom vznikly, zejména účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě.
 3. Strana, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě nebo s placením nákladů vzniklých druhé straně plněním povinnosti k uchování předmětu koupě, zejména účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním předmětu koupě, může být druhou stranou vyzvána ke splnění těchto povinností. Druhá strana je oprávněna ve výzvě ke splnění těchto povinností stanovit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí předmět koupě prodat třetí osobě na účet prodlévající strany za cenu na trhu obvyklou. Před uskutečněním takového prodeje je však povinna upozornit smluvní stranu, která je v prodlení s plněním svých povinností, na úmysl předmět koupě prodat. Tento úmysl lze sdělit i současně při stanovení lhůty ke splnění těchto povinností.
 4. Strana, která předmět koupě podle předchozího odstavce prodala, je oprávněna ponechat si z kupní ceny, zaplacené jí třetí osobou, částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s prodejem předmětu koupě a s plněním povinnosti k uchování předmětu koupě, zejména účelně vynaloženým nákladům spojeným s uchováním předmětu koupě. Zbytek obdržené kupní ceny je povinna druhé straně bez zbytečného odkladu vydat.
 5. Strany se dohodly, že strana, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě, zaplatí druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě ve výši 150,- Kč za každý byť jen započatý kalendářní den, ve kterém trvá prodlení s převzetím předmětu koupě, nebudou-li prokázány náklady vyšší.

VIII. Sankce a závěrečná ustanovení

 1. Pro případ prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě kupujícímu je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny předmětu koupě za každý den prodlení. Smluvní pokutu není kupující oprávněn požadovat v případě, že k předání předmětu koupě nedojde z důvodu na straně kupujícího (např. pokud se kupující nedostaví ve lhůtě, sjednané v kupní smlouvě, k převzetí předmětu koupě, pokud odmítne předmět koupě převzít, atd.), v případě zpoždění dodávky předmětu koupě ze strany výrobce či dovozce, pokud o této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje, ani v případě, že předmět koupě je dodán, avšak má vady. V případě dodání předmětu koupě s vadami má kupující nároky pouze podle článku V. těchto Obchodních podmínek prodeje.
 2. Strany sjednávají možnost odstoupit od kupní smlouvy a pro ten případ sjednávají odstupné ve výši 20% kupní ceny předmětu koupě. Takové odstoupení od kupní smlouvy však není možné v případě, že již došlo k převzetí předmětu koupě kupujícím nebo pokud již došlo k uhrazení celé kupní ceny. Částečné zaplacení kupní ceny nebrání možnosti takového odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Má-li smluvní strana učinit vůči druhé smluvní straně výzvu k převzetí vozidla, může tak učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně, přičemž všechny uvedené způsoby výzvy jsou rovnocenné.
 4. Strany si dohodly, že jakákoli písemnost, která má být podle kupní smlouvy doručena písemně druhé smluvní straně, se považuje za doručenou okamžikem, kdy tato písemnost dojde na poštovní adresu adresáta, přičemž touto poštovní adresou je adresa smluvní strany, uvedená v kupní smlouvě, neoznámí-li adresát druhé smluvní straně před odesláním písemnosti druhou smluvní stranou, že mu má být doručováno na jinou adresu. Doručení je účinné okamžikem, kdy se písemnost dostane do sféry dispozice adresáta, i když se s ní adresát neseznámil například proto, že si nevyzvedl písemnost z poštovní schránky nebo v úložní lhůtě u poskytovatele poštovních služeb, popřípadě odepřel převzetí písemnosti, či se na dané adrese nezdržuje, a zásilka se tak vrátí odesilateli jako nedoručená.
 5. Kupující, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z kupní smlouvy obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz
 6. Tyto VOPSP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2016

Za AUTOBOND GROUP a.s.

Ing. Libor Šrámek
Předseda představenstva

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH PRACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi AUTOBOND GROUP a.s., IČ: 27567575, se sídlem Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9-Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 10855 (dále jen „AUTOBOND GROUP“), jako zhotovitelem zakázky a objednatelem zakázky (dále jen „Zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností AUTOBOND GROUP a Zákazníkem.

Tyto VOPSP se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností AUTOBOND GROUP a Zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto VOPSP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody AUTOBOND GROUP a Zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči Zákazníkům zaměstnanci AUTOBOND GROUP tuto společnost nezavazují.

Tyto VOPSP jsou pro Zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s AUTOBOND GROUP, tedy od okamžiku, kdy je mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem musí být činěny písemně, včetně veškerých změn či dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět Zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese AUTOBOND GROUP www.autobond.cz, dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav provozoven AUTOBOND GROUP a Zákazník se s nimi před uzavřením smlouvy o dílo s AUTOBOND GROUP seznámil a souhlasí s nimi.

I. Zakázka

 1. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy Zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOPSP, vyvěšené a k dispozici v provozovně AUTOBOND GROUP a na webových stránkách www.autobond.cz.
 2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
 3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit i elektronickou formou – emailem a to za podmínky, že e-mailová adresa Zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres AUTOBOND GROUP.
 4. AUTOBOND GROUP má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.
 5. AUTOBOND GROUP se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebnou součinnost Zákazníkovi, Zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není AUTOBOND GROUP oprávněn ani povinen činit jménem Zákazníka nebo vlastníka/provozovatele předmětu zakázky jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

II. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

 1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako nezávazné, orientační a předběžné s tím, že Zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce. AUTOBOND GROUP a Zákazník výslovně sjednávají, že platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek, a to v závislosti na konkrétním rozsahu opravy, přičemž cena bude stanovena postupem podle čl. V těchto VOPSP.
 2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky vyžaduje předchozí souhlas Zákazníka.
 3. AUTOBOND GROUP je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu Zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem Zákazníka.
 4. Souhlas s rozšířením Zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

III. Termín dokončení zakázky

AUTOBOND GROUP je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je AUTOBOND GROUP povinen sdělit Zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

IV. Předání a převzetí zakázky

 1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Zákazníkem se provádí v provozovně AUTOBOND GROUP, není-li dohodnuto jinak.
 2. Zákazník je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho týdne od uplynutí doby, kdy Zakázka měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho týdne od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci. Pokud AUTOBOND GROUP neprokáže jinak, činí výše těchto nákladů 200,- Kč plus DPH za každý den, kdy je Zákazník v prodlení s převzetím.
 3. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Zákazníka a to prvním dnem prodlení.

V. Vyúčtování zakázky

 1. Cenu prací účtuje AUTOBOND GROUP na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.
 2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve vyúčtování zakázky vykazují zvlášť.
 3. Požaduje-li Zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí Zákazníka. Cena za dopravu je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.
 4. V případě, že Zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně AUTOBOND GROUP, je povinen zaplatit AUTOBOND GROUP částku, která připadá na práce již vykonané a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP a dále náklady na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony), přičemž veškeré tyto administrativní úkony provádí AUTOBOND GROUP nejpozději do 12hodin od sjednání Zakázky. Náklady na administrativní úkony jsou zahrnuty v celkové ceně Zakázky a činí 10% této ceny.
 5. Pokud servis zprostředkovává jednání s třetími stranami, například pojišťovnou, zavazuje se Zákazník uhradit všechny nedoplatky vůči servisu, které mohou vzniknout například krácením pojistného plnění, odečtením amortizace, spoluúčasti, neuznáním nebo neakceptováním postupu opravy, výše ceny atd.

Tyto náklady musí zákazník neprodleně uhradit na základě předložené faktury. Pokud nebudou zákazníkem tyto závazky servisu řádně uhrazeny, je zákazník povinen zaplatit servisu úrok z prodlení, popř. náhradu škody, která takovým jednáním servisu vznikne.

VI. Platební podmínky

 1. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený AUTOBOND GROUP pozdější den splatnosti.
 2. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky Zákazník a AUTOBOND GROUP sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.
 3. AUTOBOND GROUP je oprávněn požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky; pro případ nesložení vyžádané Zálohy má AUTOBOND GROUP právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet AUTOBOND GROUP nebo do jejího zaplacení v pokladně AUTOBOND GROUP. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením Zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo

 1. AUTOBOND GROUP je oprávněn zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka.
 2. V případě zadržení předmětu Zakázky AUTOBOND GROUP bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.
 3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky Zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude AUTOBOND GROUP odsouhlasena.
 4. AUTOBOND GROUP má vůči Zákazníkovi právo na náhradu nákladů, jichž bylo pro trvající zachování podstaty předmětu Zakázky potřeba, jakož i nákladů vynaložených účelně a zvyšující užitečnost předmětu Zakázky nebo jeho hodnotu.

VIII. Záruka

 1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o právech z vadného plnění koupě movité věci.
 2. Dodavatel poskytuje na provedené mimozáruční opravy a servis záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla.
 4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od AUTOBOND GROUP bez vad a poškození. Nevytkne-li Zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození Zakázky.
 5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném provozu předmětu Zakázky, po jeho převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti AUTOBOND GROUP s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li Zákazník vady ústně, vydá AUTOBOND GROUP Zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.
 6. AUTOBOND GROUP důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce, odstraní na své náklady v některém ze svých servisních středisek. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že Zákazník předem písemně požádá AUTOBOND GROUP o možnost provedení opravy třetí osobou, a AUTOBOND GROUP schválí odstranění vady AUTOBOND GROUP konkrétně označenou třetí osobou. AUTOBOND GROUP nese náklady na mzdu, materiál a přepravné nezbytné k provedení opravy zjištěné a důvodně reklamované vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži Zákazníka.
 7. Pokud se nepodaří vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od Zakázky odstoupit.
 8. Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.
 9. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
 • předmět Zakázky nebyl AUTOBOND GROUP dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,
 • AUTOBOND GROUP neudělil předchozí souhlas ke zjištění a odstranění reklamované vady jinou odbornou osobou (viz odst 6. tohoto článku),
 • vadné díly byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou odbornou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny,
 • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty,
 • Závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u AUTOBOND GROUP a společnost AUTOBOND GROUP tak byla zbavena práva existenci reklamované vady ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

IX. Odpovědnost za škodu

 1. AUTOBOND GROUP odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu Zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo Zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na Zákazníka.
 2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (na vozidle nebo v něm) odpovídá AUTOBOND GROUP pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.
 3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u AUTOBOND GROUP případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni AUTOBOND GROUP odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá AUTOBOND GROUP, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí AUTOBOND GROUP Zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí AUTOBOND GROUP částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
 4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které AUTOBOND GROUP převzal do úschovy, hradí AUTOBOND GROUP Zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí Zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu Zakázky, jinak se má za to, že AUTOBOND GROUP předala věci svěřené do úschovy Zákazníkovi bez poškození způsobeným během úschovy.
 5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v rozsahu předvídatelném pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti AUTOBOND GROUP nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodou výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé AUTOBOND GROUP, Zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

X. Výhrada vlastnictví

 1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví AUTOBOND GROUP až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtované příslušným daňovým dokladem.
 2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví AUTOBOND GROUP, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

 1. Tyto VOPSP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem AUTOBOND GROUP, s výjimkou případů kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem AUTOBOND GROUP jednat.
 2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo, podléhajících těmto VOPSP a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla AUTOBOND GROUP pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
 2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.
 3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba, od níž případně odvozuje svoje oprávnění, nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.
 4. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o dílo obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz
 5. Tyto VOPSP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2016

Za AUTOBOND GROUP a.s.

Ing. Libor Šrámek
Předseda představenstva