Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací

Všeobecné obchodní podmínky

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi AUTOBOND GROUP a.s., IČ: 27567575, se sídlem Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9-Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 10855 (dále jen „AUTOBOND GROUP“), jako zhotovitelem zakázky a objednatelem zakázky (dále jen „Zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností AUTOBOND GROUP a Zákazníkem.

Tyto VOPSP se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností AUTOBOND GROUP a Zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto VOPSP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody AUTOBOND GROUP a Zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči Zákazníkům zaměstnanci AUTOBOND GROUP tuto společnost nezavazují.

Tyto VOPSP jsou pro Zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s AUTOBOND GROUP, tedy od okamžiku, kdy je mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem musí být činěny písemně, včetně veškerých změn či dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět Zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese AUTOBOND GROUP www.autobond.cz, dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav provozoven AUTOBOND GROUP a Zákazník se s nimi před uzavřením smlouvy o dílo s AUTOBOND GROUP seznámil a souhlasí s nimi.

I. Zakázka

 1. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy Zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOPSP, vyvěšené a k dispozici v provozovně AUTOBOND GROUP a na webových stránkách www.autobond.cz.
 2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
 3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit i elektronickou formou – emailem a to za podmínky, že e-mailová adresa Zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres AUTOBOND GROUP.
 4. AUTOBOND GROUP má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.
 5. AUTOBOND GROUP se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebnou součinnost Zákazníkovi, Zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není AUTOBOND GROUP oprávněn ani povinen činit jménem Zákazníka nebo vlastníka/provozovatele předmětu zakázky jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

II. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

 1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako nezávazné, orientační a předběžné s tím, že Zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce. AUTOBOND GROUP a Zákazník výslovně sjednávají, že platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek, a to v závislosti na konkrétním rozsahu opravy, přičemž cena bude stanovena postupem podle čl. V těchto VOPSP.
 2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky vyžaduje předchozí souhlas Zákazníka.
 3. AUTOBOND GROUP je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu Zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem Zákazníka.
 4. Souhlas s rozšířením Zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

III. Termín dokončení zakázky

AUTOBOND GROUP je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je AUTOBOND GROUP povinen sdělit Zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

IV. Předání a převzetí zakázky

 1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Zákazníkem se provádí v provozovně AUTOBOND GROUP, není-li dohodnuto jinak.
 2. Zákazník je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho týdne od uplynutí doby, kdy Zakázka měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho týdne od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci. Pokud AUTOBOND GROUP neprokáže jinak, činí výše těchto nákladů 200,- Kč plus DPH za každý den, kdy je Zákazník v prodlení s převzetím.
 3. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Zákazníka a to prvním dnem prodlení.

V. Vyúčtování zakázky

 1. Cenu prací účtuje AUTOBOND GROUP na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.
 2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve vyúčtování zakázky vykazují zvlášť.
 3. Požaduje-li Zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí Zákazníka. Cena za dopravu je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.
 4. V případě, že Zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně AUTOBOND GROUP, je povinen zaplatit AUTOBOND GROUP částku, která připadá na práce již vykonané a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP a dále náklady na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony), přičemž veškeré tyto administrativní úkony provádí AUTOBOND GROUP nejpozději do 12hodin od sjednání Zakázky. Náklady na administrativní úkony jsou zahrnuty v celkové ceně Zakázky a činí 10% této ceny.
 5. Pokud servis zprostředkovává jednání s třetími stranami, například pojišťovnou, zavazuje se Zákazník uhradit všechny nedoplatky vůči servisu, které mohou vzniknout například krácením pojistného plnění, odečtením amortizace, spoluúčasti, neuznáním nebo neakceptováním postupu opravy, výše ceny atd.

Tyto náklady musí zákazník neprodleně uhradit na základě předložené faktury. Pokud nebudou zákazníkem tyto závazky servisu řádně uhrazeny, je zákazník povinen zaplatit servisu úrok z prodlení, popř. náhradu škody, která takovým jednáním servisu vznikne.

VI. Platební podmínky

 1. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený AUTOBOND GROUP pozdější den splatnosti.
 2. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky Zákazník a AUTOBOND GROUP sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.
 3. AUTOBOND GROUP je oprávněn požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky; pro případ nesložení vyžádané Zálohy má AUTOBOND GROUP právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet AUTOBOND GROUP nebo do jejího zaplacení v pokladně AUTOBOND GROUP. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením Zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo

 1. AUTOBOND GROUP je oprávněn zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka.
 2. V případě zadržení předmětu Zakázky AUTOBOND GROUP bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.
 3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky Zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude AUTOBOND GROUP odsouhlasena.
 4. AUTOBOND GROUP má vůči Zákazníkovi právo na náhradu nákladů, jichž bylo pro trvající zachování podstaty předmětu Zakázky potřeba, jakož i nákladů vynaložených účelně a zvyšující užitečnost předmětu Zakázky nebo jeho hodnotu.

VIII. Záruka

 1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o právech z vadného plnění koupě movité věci.
 2. Dodavatel poskytuje na provedené mimozáruční opravy a servis záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla.
 4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od AUTOBOND GROUP bez vad a poškození. Nevytkne-li Zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození Zakázky.
 5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném provozu předmětu Zakázky, po jeho převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti AUTOBOND GROUP s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li Zákazník vady ústně, vydá AUTOBOND GROUP Zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.
 6. AUTOBOND GROUP důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce, odstraní na své náklady v některém ze svých servisních středisek. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že Zákazník předem písemně požádá AUTOBOND GROUP o možnost provedení opravy třetí osobou, a AUTOBOND GROUP schválí odstranění vady AUTOBOND GROUP konkrétně označenou třetí osobou. AUTOBOND GROUP nese náklady na mzdu, materiál a přepravné nezbytné k provedení opravy zjištěné a důvodně reklamované vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži Zákazníka.
 7. Pokud se nepodaří vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od Zakázky odstoupit.
 8. Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.
 9. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
 • předmět Zakázky nebyl AUTOBOND GROUP dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,
 • AUTOBOND GROUP neudělil předchozí souhlas ke zjištění a odstranění reklamované vady jinou odbornou osobou (viz odst 6. tohoto článku),
 • vadné díly byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou odbornou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny,
 • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty,
 • Závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u AUTOBOND GROUP a společnost AUTOBOND GROUP tak byla zbavena práva existenci reklamované vady ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

IX. Odpovědnost za škodu

 1. AUTOBOND GROUP odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu Zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo Zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na Zákazníka.
 2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (na vozidle nebo v něm) odpovídá AUTOBOND GROUP pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.
 3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u AUTOBOND GROUP případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni AUTOBOND GROUP odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá AUTOBOND GROUP, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí AUTOBOND GROUP Zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí AUTOBOND GROUP částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
 4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které AUTOBOND GROUP převzal do úschovy, hradí AUTOBOND GROUP Zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí Zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu Zakázky, jinak se má za to, že AUTOBOND GROUP předala věci svěřené do úschovy Zákazníkovi bez poškození způsobeným během úschovy.
 5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v rozsahu předvídatelném pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti AUTOBOND GROUP nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodou výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé AUTOBOND GROUP, Zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

X. Výhrada vlastnictví

 1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví AUTOBOND GROUP až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtované příslušným daňovým dokladem.
 2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví AUTOBOND GROUP, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

 1. Tyto VOPSP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem AUTOBOND GROUP, s výjimkou případů kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem AUTOBOND GROUP jednat.
 2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi AUTOBOND GROUP a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo, podléhajících těmto VOPSP a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla AUTOBOND GROUP pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
 2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.
 3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba, od níž případně odvozuje svoje oprávnění, nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.
 4. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o dílo obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz
 5. Tyto VOPSP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2016

Za AUTOBOND GROUP a.s.

Ing. Libor Šrámek
Předseda představenstvaK ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Zavřít